Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky 

 

Spoločnosť EVENCY SK s.r.o., so sídlom Zadunajská cesta 1 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Slovenská republika, IČO 51850281, zapísaná              v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 130109/B, e-mail: info@queenkingflowers.sk, vydáva nasledovné všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“): 

 

Článok I

Základné pojmy

 

Okrem výrazov použitých v úvode týchto VOP a v ďalších ustanoveniach týchto VOP, nasledujúce výrazy (tzv. legislatívne skratky) budú mať nižšie uvedené významy:

 

 1. Aplikácia“: je webová aplikácia, ktorá umožňuje vytvárať Objednávky Tovaru a/alebo Osobitného tovaru poskytovaného Objednávateľom.
 2. Čas dodania“: je konkrétny dátum a čas určený Kupujúcim na doručenie Produktu Príjemcovi.
 3. Kúpna cena“: je cena, ktorá je zverejnená v Aplikácii pri konkrétnom Produkte v čase odoslania Objednávky a uvedená v samotnej Objednávke, za ktorú Kupujúci Produkt kupuje od Predávajúceho.
 4. Kúpna zmluva“: je zmluva uzatvorená medzi Predávajúcim a Kupujúcim prostredníctvom Aplikácie, na základe ktorej sa Predávajúci zaväzuje dodať Príjemcovi Produkt objednaný Kupujúcim a Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu Kúpnu cenu.
 5. Kupujúci“: je Spotrebiteľ alebo Odberateľ, ktorý kupuje Produkt prostredníctvom Aplikácie a uzatvára s Predávajúcim Kúpnu zmluvu.
 6. Miesto dodania“: je miesto určené Kupujúcim, na ktoré je Predávajúci povinný zabezpečiť doručenie Produktu na území mesta Bratislava.
 7. Občiansky zákonník“: je zákon č. 40/1991 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
 8. Obchodný zákonník“: je zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
 9. Objednávka“: je formulár pre objednanie Produktu Kupujúcim od Predávajúceho, a to prostredníctvom Aplikácie Predávajúceho.
 10. Predávajúci“: je spoločnosť EVENCY SK s.r.o., so sídlom Zadunajská cesta 1 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Slovenská republika, IČO 51850281, zapísaná              v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 130109/B.
 11. Príjemca“: je fyzická osoba a/alebo právnická osoba určená Kupujúcim v Objednávke a Kúpnej zmluve, ktorej sa má dodať Produkt. 
 12. Spotrebiteľ“: je Kupujúci, ktorý je fyzickou osobou a ktorý pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.
 13. Tovar“: je predmet kúpy špecifikovaný v Objednávke, ktorý Kupujúci kupuje prostredníctvom Aplikácie a na základe Kúpnej zmluvy, a to najmä darčekové predmety a darčekové koše. Tovarom sa na účely týchto VOP nerozumie Osobitný tovar.
 14. Odberateľ“: je Kupujúci, ktorý pri uzatváraní zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.
 15. Osobitný tovar“: je predmet kúpy špecifikovaný v Objednávke, ktorý Kupujúci kupuje prostredníctvom Aplikácie a na základe Kúpnej zmluvy, a to najmä rezané kvety, črepníkové kvety, rastliny, kytice a kvetinové darčeky. 
 16. Produkt“: je Tovar a Osobitný tovar, ktorý Predávajúci ponúka Kupujúcim prostredníctvom Aplikácie. 
 17. Všeobecné obchodné podmienky“: sú tieto Všeobecné obchodné podmienky.
 18. Zákon“: je zákon 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov.
 19. Zákon o alternatívnom riešení sporov“: je zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
 20. Zákon o ochrane spotrebiteľa“: je zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

 

Článok II

Úvodné ustanovenia

 

 1. Týmito VOP sa riadia všetky záväzkové vzťahy a všetky práva a povinnosti, ktoré vznikli alebo súvisia s uzavretím Kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim (ďalej jednotlivo aj „Zmluvná strana“ a spoločne aj „Zmluvné strany“).
 2. Uzatvorením Kúpnej zmluvy sa Predávajúci zaväzuje dodať Príjemcovi určeného Kupujúcim, Produkt a previesť na Príjemcu vlastnícke právo k Produktu a Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za Produkt dohodnutú Kúpnu cenu.
 3. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy. Neoddeliteľnou súčasťou VOP je aj Formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý tvorí Prílohu č. 1 týchto VOP (ďalej len „Formulár na odstúpenie“).

 

Článok III

Registrácia, objednávka a uzatvorenie Kúpnej zmluvy

 

Časť A

Spotrebiteľský právny vzťah

 

 1. Spotrebiteľ si Produkt objednáva prostredníctvom Objednávky ako neregistrovaný alebo registrovaný používateľ. 
 2. Registrovaný používateľ objednáva Produkt prihlásením do svojho užívateľského konta (ďalej len „Užívateľské konto“). Spotrebiteľ sa môže registrovať prostredníctvom registračného formulára na webstránke: www.queenkingflowers.sk (ďalej len „Registračný formulár“). 
 3. Pre vytvorenie Užívateľského konta Spotrebiteľ zadáva svoje osobné údaje najmä v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, fakturačné údaje a telefónne číslo. Pri vytváraní Užívateľského konta si Spotrebiteľ vytvára aj heslo na prihlásenie do svojho Užívateľského konta.
 4. Spotrebiteľom uvedené informácie v Registračnom formulári podľa predchádzajúceho bodu musia byť úplné, správne, pravdivé a aktuálne. V prípade zmeny údajov Spotrebiteľa, má Spotrebiteľ možnosť vykonať túto zmenu v rámci svojho Užívateľského konta.  
 5. Prihlásenie do Užívateľského konta je zabezpečené heslom, ktoré je Spotrebiteľ povinný chrániť pred použitím alebo zneužitím akýmikoľvek tretími osobami. Spotrebiteľ nie je oprávnený umožniť využívanie svojho Užívateľského konta tretím osobám.
 6. Predávajúci má právo overiť si údaje, ktoré Spotrebiteľ uvedie v Registračnom formulári. Ak Predávajúci zistí, že Spotrebiteľom zadané údaje v Registračnom formulári sú neaktuálne, neexistujúce alebo klamlivé, prípadne, že Spotrebiteľ účet nevyužíva po dobu viac ako 12 (dvanásť) mesiacov, je oprávnený vykonať deaktiváciu Užívateľského konta Spotrebiteľa. O deaktivácií Predávajúci vopred informuje Spotrebiteľa e-mailom.
 7. Neregistrovaný užívateľ objednáva Produkt prostredníctvom Objednávky, v ktorej uvádza svoje osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, fakturačné údaje, telefónne číslo. Súčasťou objednávky sú aj údaje o Mieste dodania a Čase dodania Objednávky Príjemcovi a osobné údaje Príjemcu, a to v rozsahu meno,  priezvisko, a telefónne číslo Príjemcu..

 

Časť B

Odberateľský právny vzťah

 

 1. Odberateľ si Produkt objednáva prostredníctvom Objednávky vždy ako registrovaný používateľ.
 2. V prípade záujmu o kúpu Produktov Predávajúceho Odberateľ kontaktuje Predávajúceho na webstránke www.queenkingflowers.sk so svojou žiadosťou o vytvorenie Užívateľského konta. Za týmto účelom vypĺňa Odberateľ Registračný formulár. V Registračnom formulári Odberateľ uvádza údaje v rozsahu: obchodné meno, adresa sídla, IČO, e-mailová adresa, fakturačné údaje (DIČ, IČ DPH) a telefónne číslo kontaktných osôb. Odberateľ zašle Registračný formulár Predávajúcemu, ktorý je povinný zabezpečiť najneskôr do 24 (dvadsaťštyri) hodín vytvorenie Užívateľského konta pre Odberateľa.
 3. Odberateľom uvedené informácie v Registračnom formulári podľa predchádzajúceho bodu musia byť úplné, správne, pravdivé a aktuálne. Bod 6 v časti A článku III týchto VOP platí primerane. 
 4. Predmetom Objednávky Odberateľa môžu byť Produkty, ktoré sú určené konkrétnemu Príjemcovi a/alebo Príjemcom, ktorý je/ktorí sú konečným zákazníkom. Produkty dodávané Predávajúcim nie sú určené na ďalší predaj Príjemcom konečnému spotrebiteľovi. 

 

Časť C

Spoločné ustanovenia

 

 1. Po zvolení Produktu v Aplikácií a potvrdení svojho výberu stlačením tlačidla „Pridať do košíka“ bude Kupujúci presmerovaný na webstránku, kde sa mu zobrazí obsah „Košíka“. V „Košíku“ má Kupujúci možnosť si vybrať z dvoch alternatív:
  a. celá Objednávka je určená pre jedného Príjemcu,
  b. Objednávka je určená pre viacerých Príjemcov.

 2. Ak si Kupujúci zvolí alternatívu podľa písm. a. bodu 1, je povinný uviesť osobné údaje jedného Príjemcu v rozsahu: meno a priezvisko, Miesto dodania a Čas dodania Produktu Príjemcovi a telefónne číslo Príjemcu.
 3. Ak si Kupujúci zvolí alternatívu podľa písm. b. bodu 1, je povinný uviesť osobné údaje všetkých Príjemcov, a to v rozsahu: meno a priezvisko, Miesto dodania a Čas dodania Produktu Príjemcom a telefónne číslo každého z Príjemcov.
 4. V prípade, ak má Kupujúci v rámci svojho Užívateľského konta vytvorený zoznam Príjemcov (ich maximálny počet je 15) (ďalej len „Zoznam príjemcov“) po zobrazení „Košíka“ má Kupujúci možnosť pridať si vybraných Príjemcov zo Zoznamu príjemcov.
 5. Po uvedení osobných údajov Príjemcu a/alebo po vykonaní výberu zo Zoznamu Príjemcov Kupujúci zadáva svoje fakturačné údaje a zvolí spôsob platby podľa článku IV týchto VOP.
 6. Po zadaní fakturačných údajov a vykonaní voľby spôsobu platby je Kupujúci presmerovaný do zhrnutia Objednávky. Predávajúci žiada Kupujúceho, aby skontroloval a prípadne opravil akékoľvek chybné údaje uvedené v Objednávke stlačením tlačidla „Upraviť“. V prípade, ak sú všetky Kupujúcim zadané údaje správne, objednávku Kupujúci odošle stlačením tlačidla „Objednať“. 
 7. Objednávka je návrhom na uzavretie Kúpnej zmluvy a pôsobí od momentu jej doručenia Predávajúcemu. V prípade, ak Objednávka nebude vyplnená riadne, Predávajúci je oprávnený túto odmietnuť.
 8. O prijatí Objednávky informuje Predávajúci Kupujúceho prostredníctvom e-mailu zaslaného Kupujúcemu na e-mail uvedený v Objednávke (ďalej len „E-mail Kupujúceho“).
 9. Predávajúci o vybavení Objednávky bude Kupujúceho informovať prostredníctvom e-mailu zaslaného na E-mail Kupujúceho. Predávajúci vybaví Objednávku buď výzvou na jej doplnenie, odmietnutím alebo jej prijatím.
 10. Prijatie Objednávky oznámi Predávajúci Kupujúcemu prostredníctvom e-mailu. Doručenie oznámenia o prijatí objednávky zo strany Predávajúceho Kupujúcemu neznamená uzavretie zmluvy. Po doručení oznámenia o prijatí Objednávky Predávajúci vykoná overenie dostupnosti Produktov uvedených v Objednávke. Kúpna zmluva je uzavretá až zaslaním potvrdenia Objednávky na E-mail Kupujúceho (ďalej len „Potvrdenie Objednávky“). Potvrdenie Objednávky obsahuje informáciu o názve a špecifikácii Produktu, ktorého predaj je predmetom Kúpnej zmluvy, ďalej údaje o Kúpnej cene, údaj o Mieste dodania a Čase dodania Produktu Príjemcovi, prípadne aj iné potrebné údaje.

   

  Článok IV

  Platobné podmienky

   

  1. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu Kúpnu cenu Produktu. Zmluvné strany sa dohodli, že ku Kúpnej cene bude účtovaná DPH v sadzbe podľa platných právnych predpisov v čase dodania zdaniteľného plnenia.
  2. Kúpna cena zahŕňa aj cenu za prepravu Produktu. Všetky akcie a zľavy na Produkty platia len do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom Produkte nie je uvedené inak.
  3. Kupujúci môže úhradu Kúpnej ceny vykonať výlučne bezhotovostným platobným stykom prostredníctvom:
   1. platby platobnou kartou,
   2. Apple Pay, alebo 
   3. Google Pay.
  4. Odberateľ môže úhradu Kúpnej ceny vykonať spôsobmi podľa bodu 2 tohto článku alebo bankovým prevodom na účet Predávajúceho. 
  5. Kupujúci si spôsob platby Kúpnej ceny podľa bodu 2. a 3. zvolí v Objednávke, pričom Kúpna cena je splatná odoslaním Objednávky Kupujúcim, okrem prípadu uvedeného v článku VI týchto VOP.
  6. Kúpna cena sa považuje za uhradenú až momentom jej pripísania na účet Predávajúceho. 
  7. Predávajúci zasiela Kupujúcemu faktúru ako daňový doklad elektronicky, s čím Kupujúci výslovne súhlasí. Predávajúci vystaví Kupujúcemu faktúru bezodkladne po uhradení Kúpnej ceny objednaného Produktu, najneskôr však do 48 (štyridsaťosem) hodín po doručení Produktu Príjemcovi.
  8. V prípade, ak Predávajúci zistí, že Kúpna cena Produktu nebola v Aplikácií uvedená správne, je Predávajúci povinný o tejto skutočnosti informovať Kupujúceho prostredníctvom e-mailu zaslaného na E-mail Kupujúceho a zároveň je Predávajúci oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy, pričom odstúpenie je účinné odo dňa jeho doručenia Kupujúcemu.
  9. Predávajúci je oprávnený Kupujúcemu poskytnúť zľavu z Kúpnej ceny, na ktorej poskytnutie nemá Kupujúci právny nárok.

   

   

   

  Článok V

  Dodacie podmienky

   

  1. Predávajúci doručuje Produkty na území mesta Bratislava. Predávajúci sa zaväzuje dodať Produkt Príjemcovi bezodkladne, najskôr v lehote 48] (štyridsaťosem) hodín po doručení Potvrdenia Objednávky Kupujúcemu. Dodanie Produktu Príjemcovi v Čase dodania Objednávateľ garantuje v prípade ak bola Objednávka zadaná do 17:00 daného dňa.
  2. Predávajúci sa zaväzuje dodať Produkt Príjemcovi na Miesto dodania a v Čase dodania, ktorý Kupujúci zvolil pri zadávaní Objednávky. Čas dodania vybraný Spotrebiteľom je len orientačný a Predávajúci nezodpovedá za  prípadné časové oneskorenie doručenia Produktu Príjemcovi. Predávajúci sa zaväzuje vykonať všetky možné kroky v záujme včasného dodania Produktu Príjemcovi.  
  3. Dodanie Produktu Kupujúcemu sa uskutočňuje prostredníctvom interných a externých kuriérov Predávajúceho (ďalej len „Kuriér“) na Miesto dodania od pondelka do piatku od [•] hodiny do [•] hodiny, a v sobotu a nedeľu od [•] hodiny do [•] hodiny. Spôsob dodania Produktu a cenu za dodanie potvrdí Kupujúci v Objednávke.
  4. Kupujúci prehlasuje, že svojou Objednávkou neobťažuje Príjemcu. V prípade, ak Príjemca písomne oznámil Predávajúcemu, že si neželá doručovanie akéhokoľvek Produktu od konkrétneho Kupujúceho, Predávajúci je oprávnený takúto Objednávku odmietnuť.
  5. V prípade, ak má Predávajúci k dispozícií potrebné kontaktné údaje Príjemcu (najmä telefónne číslo), Predávajúci doručuje predovšetkým Príjemcovi do jeho rúk. V prípade, ak nie je možné postupovať podľa predchádzajúcej vety, Predávajúci doručuje Produkt osobe odlišnej od Príjemcu, pričom o tejto skutočnosti je povinný vopred telefonicky informovať Kupujúceho alebo po dohode s Kupujúcim po prvé zamknuté dvere na adrese doručenia.
  6. V prípade, ak je predmetom Objednávky Osobitný tovar a Predávajúci nevie doručiť Osobitný tovar Príjemcovi z dôvodu na strane Príjemcu (napr. Príjemca sa nezdržuje na Mieste dodania), Predávajúci sa skontaktuje s Príjemcom a dohodnú iné Miesto dodania, prípadne na opätovnom doručení Osobitného tovaru Príjemcovi. 
  7. Ak Príjemca bez uvedenia dôvodu odmietne prevziať Produkt, Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti informovať Kupujúceho. Kupujúci týmto berie na vedomie a súhlasí, že momentom bezdôvodného odmietnutia prevzatia Osobitného tovaru sa považuje takýto Produkt za riadne doručený. Kupujúcemu v takomto prípade nevzniká nárok na vrátenie uhradenej Kúpnej ceny.
  8. V prípade, ak Produkt nie je Príjemcovi možné dodať z dôvodu jeho nedostupnosti alebo z iných závažných dôvodov na strane Príjemcu, je Predávajúci povinný o tejto skutočnosti informovať Kupujúceho prostredníctvom e-mailu zaslaného na E-mail Kupujúceho a zároveň je Predávajúci oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy, pričom odstúpenie je účinné odo dňa jeho doručenia Kupujúcemu. 
  9. Produkt sa považuje za doručený momentom jeho odovzdania Príjemcovi alebo bezdôvodného odmietnutia prevzatia Produktu Príjemcom. 
  10. Nebezpečenstvo vzniku škody na Produkte prechádza z Predávajúceho na Príjemcu okamihom prevzatia Produktu.  
  11. Vlastnícke právo k Produktu prechádza na Príjemcu prevzatím Produktu. 
  12. Kupujúci berie na vedomie, že doručenie Objednávky Príjemcovi Predávajúci nepotvrdzuje. Predávajúci kontaktuje Kupujúceho len v prípade nejasností (chybne uvedená adresa Príjemcu, nesprávne telefónne číslo a pod.).

   

  Článok VI

  Predobjednávky

   

  1. Spotrebiteľ, ktorý je registrovaným užívateľom, môže využiť službu „Predobjednávky“, ponúkanú Predávajúcim. Prostredníctvom služby „Predobjednávka“ môže Spotrebiteľ vytvoriť niekoľko plánovaných Objednávok v jednom celku (ďalej len „Predobjednávka“).
  2. Predobjednávka pozostáva z viacerých Objednávok, pričom Spotrebiteľ vytvára Predobjednávku po prihlásení do svojho Užívateľského účtu stlačením tlačidla „Vytvoriť Predobjednávku“. Pri vytváraní Predobjednávky Spotrebiteľ má možnosť pridať si vybraných Príjemcov zo Zoznamu príjemcov (max. 15 Príjemcov) alebo pridať nových Príjemcov. Na zadávania údajov Príjemcu sa primerane použije ustanovenie článku III časť C bod 2 týchto VOP.
  3. V ďalšom kroku Spotrebiteľ pridáva konkrétne sviatky a/alebo dátumy, ak ešte tieto neboli pridané spolu s Príjemcami pri načítavaní zo Zoznamu Príjemcov. Po pridaní konkrétnych sviatkov a/alebo dátumov Spotrebiteľ vyberá konkrétny Produkt, ktorý bude predmetom Objednávky pre konkrétneho Príjemcu. Následne Spotrebiteľ zadáva údaj o tom, či sa jednotlivé Objednávky majú opakovať a má možnosť uviesť svoj vlastný text alebo venovanie konkrétnemu Príjemcovi. Po stlačení tlačidla „Zhrnutie Predobjednávky“ sa Spotrebiteľovi zobrazí zhrnutie jeho Predobjednávky.
  4. Ustanovenia článku III časť C bod 7. až bod 10. týchto VOP sa primerane vzťahujú aj na Predobjednávky.
  5. Predobjednávka je návrhom na uzavretie Kúpnej zmluvy a pôsobí od momentu jej doručenia Predávajúcemu.
  6. O prijatí Predobjednávky informuje Predávajúci Spotrebiteľa prostredníctvom e-mailu a/alebo prostredníctvom SMS správy.
  7. Predávajúci o vybavení Predobjednávky bude Spotrebiteľa informovať prostredníctvom e-mailu. Predávajúci vybaví Predobjednávku buď výzvou na jej doplnenie, odmietnutím alebo jej prijatím.
  8. Prijatie Predobjednávky oznámi Predávajúci Spotrebiteľovi prostredníctvom e-mailu a/alebo prostredníctvom SMS správy. Doručenie oznámenia o prijatí predobjednávky zo strany Predávajúceho Spotrebiteľovi neznamená uzavretie zmluvy. Po doručení oznámenia o prijatí Predobjednávky Predávajúci vykoná overenie dostupnosti Produktov uvedených v predobjednávke. Kúpna zmluva je uzavretá až zaslaním potvrdenia Predobjednávky (ďalej len „Potvrdenie Predobjednávky“). Potvrdenie Predobjednávky obsahuje informáciu o názve a špecifikácii Produktu, ktorého predaj je predmetom Kúpnej zmluvy, ďalej údaje o Kúpnej cene, údaj o Mieste dodania a Čase dodania Produktu Príjemcom, prípadne aj iné potrebné údaje.
  9. Jednotlivé časti Predobjednávky sa dodávajú konkrétnym Príjemcom najskôr 72 (sedemdesiatdva) hodín po doručení Potvrdenia Predobjednávky Spotrebiteľovi.
  10. Na platbu Predobjednávky sa nevzťahujú ustanovenia článku IV týchto VOP. 
  11. Kúpna cena v prípade Predobjednávky môže byť Spotrebiteľom zaplatená:
   a. po častiach, alebo
   b. jednom celku.
  12. Kúpnu cenu v prípade Predobjednávky je Spotrebiteľ povinný uhradiť na základe notifikácie Predávajúceho najneskôr do 48 (štyridsaťosem) hodín pred Časom dodania Príjemcovi.
  13. Článok IV bod 1. až 3. a bod 6. týchto VOP sa primerane vzťahuje aj na Predobjednávky.
  14. Predávajúci zasiela Spotrebiteľovi faktúru za Predobjednávku ako daňový doklad elektronicky, s čím Spotrebiteľ výslovne súhlasí. Predávajúci vystaví v prípade Predobjednávky Spotrebiteľovi faktúru bezodkladne po uhradení Kúpnej ceny, najneskôr však 48 (štyridsaťosem) hodín pred doručením Produktu Príjemcovi.

   

  Článok VII

  Odstúpenie od Kúpnej zmluvy

   

  1. Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je Tovar, a to bez udania dôvodu, do 14 (štrnástich) dní odo dňa prevzatia Tovaru. Spotrebiteľ môže odstúpiť od Kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dodanie Tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy uvedenej v prvej vete tohto bodu tohto článku.
  2. Spotrebiteľ môže svoje právo na odstúpenie podľa bodu 1 tohto článku uplatniť písomným oznámením o odstúpení zaslaným e-mailom na: reklamacie@neeza.sk , prostredníctvom Formuláru na odstúpenie, ktorý je zverejnený na webovej stránke Predávajúceho www.neeza.sk alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. 
  3. Lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy podľa bodu 1 tohto článku je zachovaná, ak oznámenie o odstúpení od Kúpnej zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty špecifikovanej v bode 1 tohto článku Kúpnej zmluvy. 
  4. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 (štrnástich) dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy zaslať Tovar spolu s kópiou faktúry a dokladom o zaplatení späť na adresu Predávajúceho: BEB, s. r. o., so sídlom Tomášikova 24, 821 01 Bratislava. 
  5. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 (štrnástich) dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy, vrátiť Spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal v súvislosti s Kúpnou zmluvou, najmä Kúpnu cenu a poštovné, pričom uvedené sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si Spotrebiteľ zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia alebo spôsob, ktorý ponúka Predávajúci v bode 4 tohto článku. Zmluvné strany sa dohodli, že platby podľa predchádzajúcej vety Predávajúci vráti Spotrebiteľovi v peniazoch alebo v podobe kreditov pripísaných mu na jeho Užívateľské konto, ak sa tak Zmluvné strany dohodli, pričom vrátenie platieb v podobe kreditov je možné len v prípade Spotrebiteľa, ktorý je registrovaný.
  6. Predávajúci nie je povinný vrátiť Spotrebiteľovi platby podľa bodu 5 tohto článku pred tým, ako mu je Tovar vrátený. 
  7. Náklady na vrátenie objednaného Tovaru znáša Spotrebiteľ. 
  8. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s Tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti Tovaru. 
  9. Spotrebiteľ nie je oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť v prípadoch uvedených v ustanovení § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa, najmä pokiaľ sa jedná o
   a. predaj Produktu zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho, Produktu vyrobeného na mieru alebo Produktu určeného osobitne pre jedného kupujúceho alebo 
   b. predaj Produktu, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
   c. predaj Produktu uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
   d. predaj Produktu, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom. 
  10. Spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je Osobitný tovar bez udania dôvodu. V danom prípade ide o tovar, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze. 
  11. V právnych vzťahoch s Odberateľom je aplikácia bodu 1 tohto článku VOP vylúčená. Odberateľ nie je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy.

   

  Článok VIII

  Reklamácia vád

   

  1. Predávajúci sa zaväzuje dodať Produkt Príjemcovi v požadovanej kvalite, množstve a bez vád. 
  2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má Produkt pri prevzatí Príjemcom. Pri použitom Produkte Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri Produkte predávanom za nižšiu cenu Predávajúci nezodpovedá za vady, pre ktoré bola dojednaná nižšia Kúpna cena.

   

  Časť A

  Reklamácia vád Tovaru

   

  1. Úvodné ustanovenia

   

  1. Všeobecná záručná doba Tovaru je 24 (dvadsaťštyri) mesiacov. Záručná doba začína plynúť od momentu prevzatia Tovaru Príjemcom a/alebo Kupujúcim. 
  2. Ak dôjde k výmene Tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového Tovaru. 
  3. Práva zo zodpovednosti za vady Tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak ich Spotrebiteľ neuplatní v záručnej dobe podľa bodu 1.1. Avšak práva zo zodpovednosti za vady pri Tovare, ktorý sa rýchlo kazí sa musia uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe, inak práva zaniknú.

   

  2. Podmienky uplatnenia zodpovednosti za vady (reklamácie)

   

  1. Príjemca je povinný Tovar pri jeho prevzatí dôkladne prezrieť a skontrolovať. V prípade zistenia zjavných vád (napr. mechanického poškodenia) je Spotrebiteľ povinný bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu u Predávajúceho spôsobom podľa bodu 3.1. nižšie. Na neskoršie uplatnenú reklamáciu z dôvodu zjavných vád na Tovare, vrátane vady spočívajúcej v neúplnosti Tovaru, sa nebude prihliadať. 
  2. Právo zo zodpovednosti za iné vady (skryté vady), je Spotrebiteľ povinný uplatniť spôsobom podľa bodu 3.1. nižšie bez zbytočného odkladu po tom, čo vadu na Tovare zistil, najneskôr však do uplynutia záručnej doby. 
  3. Záruku možno uplatniť len na výrobné vady Tovaru a vady spôsobené mechanickým poškodením za predpokladu, že Spotrebiteľ si splnil povinnosti uvedené v tomto článku. Záruku nemožno uplatniť najmä na vady spôsobené opotrebením, mechanickým poškodením, používaním Tovaru v nevhodných podmienkach a pod. 
  4. Spotrebiteľ nie je oprávnený uplatniť si záruku na Tovar v prípade, ak o vade vedel pred prevzatím Tovaru, resp. bol na ňu upozornený alebo mu z toho dôvodu bola poskytnutá primeraná zľava z Kúpnej ceny Tovaru. 
  5. Predávajúci nezodpovedá za škodu na zásielke (Tovare) spôsobenú treťou osobou. 

   

  3. Uplatnenie práva zo zodpovednosti za škodu (reklamácie)

   

  1. Spotrebiteľ môže reklamáciu uplatniť u Predávajúceho prostredníctvom e-mailu zaslaného na: info@queenkingflowers.sk .
  2. V podaní, ktorým si Spotrebiteľ uplatňuje reklamáciu, uvedie popis vady Tovaru a  adresu, vrátane e-mailu, na ktorú ho Predávajúci vyrozumie o spôsobe vybavenia reklamácie, a tiež uvedie, ktorý z nárokov zo zodpovednosti za vady, špecifikovaných v bode 4.4. až 4.8., si uplatňuje. 
  3. Spotrebiteľ je povinný pri uplatnení reklamácie Tovaru predložiť Tovar a doklad o kúpe Tovaru  (faktúru), a to za účelom preukázania jeho kúpy u Predávajúceho, inak nebude reklamácia uznaná. 
  4. Za deň začatia reklamačného konania sa považuje deň doručenia vadného Tovaru spolu s príslušnými dokladmi (podľa bodu 3.3.) Predávajúcemu. 
  5. V prípade, ak je podanie, ktorým si Spotrebiteľ uplatňuje reklamáciu, neúplné (najmä nečitateľné, nejasné, nezrozumiteľne, neobsahuje požadované dokumenty a pod.) Predávajúci ho e-mailom zaslaným na E-mail Spotrebiteľa vyzve na doplnenie reklamácie. V tomto prípade reklamačné konanie začína v deň doručenia doplneného podania zo strany Kupujúceho. 
  6. Ak Spotrebiteľ nedoplní podanú reklamáciu v zmysle bodu 3.5. tohto článku bez zbytočného odkladu, najneskôr do 10 (desiatich) dní odo dňa doručenia výzvy podľa bodu 3.5. tohto článku, bude táto považovaná za neopodstatnenú. 
  7. O prijatí reklamácie Predávajúci bezodkladne vyrozumie Spotrebiteľa, a to zaslaním potvrdenia o prijatí reklamácie e-mailom na E-mail Spotrebiteľa, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. 

   

  4. Vybavenie reklamácie

   

  1. Predávajúci je na základe rozhodnutia Spotrebiteľa, ktoré z práv podľa ustanovenia § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka (špecifikovaných v bode 4.4. až 4.8.) uplatňuje, povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 (troch) pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 (tridsiatich) dní odo dňa uplatnenia reklamácie. 
  2. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 (tridsať) dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Spotrebiteľ právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu Tovaru za nový tovar, ak je to možné. 
  3. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať Spotrebiteľovi písomný doklad, a to najneskôr do 30 (tridsiatich) dní odo dňa uplatnenia reklamácie a o jej vybavení informuje Spotrebiteľa prostredníctvom e-mailu zaslaného na E-mail Spotrebiteľa. V prípade, ak bude reklamácia uznaná, Spotrebiteľovi bude zaslaný opravený Tovar alebo bude Tovar vymenený za nový tovar alebo mu bude vrátená zaplatená Kúpna cena, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. 
  4. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. 
  5. Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu Tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti Tovaru, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady. 
  6. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady Tovaru vymeniť vadný Tovar za bezvadný, ak to Spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti. 
  7. Ak ide o vadu Tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má Spotrebiteľ právo na výmenu Tovaru alebo má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Tovar riadne užívať. 
  8. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny Tovaru. 
  9. Predávajúci je povinný reklamáciu vybaviť odovzdaním opraveného Tovaru, výmenou Tovaru, vrátením kúpnej ceny Tovaru Spotrebiteľovi, vyplatením primeranej zľavy z ceny Tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia (Tovaru) alebo odôvodneným zamietnutím.

   

  5. Spoločné ustanovenia pre článok VIII VOP

   

   1. Pre vylúčenie pochybností, Zmluvné strany berú na vedomie, že tento článok sa vzťahuje len na Spotrebiteľa. 

   

  Časť B

  Reklamácia vád Osobitného tovaru

   

  1. Predávajúci je oprávnený vykonať so súhlasom Kupujúceho menšie zmeny v zložení Osobitného tovaru aj po potvrdení Objednávky Kupujúcemu, a to najmä z dôvodu nedostupnosti potrebného kvetu, ktorý je súčasťou Osobitného tovaru. V každom prípade je však zachovaný počet, farebná kombinácia a hodnota objednaného Osobitného tovaru. 
  2. Predávajúci je oprávnený so súhlasom Kupujúceho nahradiť niektoré kvety ako súčasti Osobitného tovaru inými kvetmi vzhľadom na dané ročné obdobie a aktuálnu dostupnosť.
  3. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má Osobitný tovar pri prevzatí Príjemcom a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí Osobitného tovaru v záručnej dobe.
  4. Vada na Osobitnom tovare môže byť spôsobená fyzickou činnosťou (napr. zlomený kvet, iné poškodenie) alebo môže byť skrytá vada (náhle zoschnutie, náhle zvädnutie a pod.).
  5. Záručná doba Osobitného tovaru je 24 (dvadsaťštyri) hodín. Záručná doba začína plynúť od momentu prevzatia Osobitného tovaru Príjemcom.
  6. Spotrebiteľ môže uplatniť nároky z vád tovaru najneskôr do uplynutia záručnej doby, potom jeho práva zanikajú. 
  7. Predávajúci nezodpovedá za vady zapríčinené nesprávnou starostlivosťou Príjemcu o doručený Osobitný tovar. V prípade, že nesprávnou starostlivosťou Príjemcu o doručený Osobitný tovar bude zapríčinená znížená trvanlivosť Osobitného tovaru, reklamácia Predávajúcim nebude uznaná. 
  8. Pre posúdenie reklamácie vady Osobitného tovaru z dôvodu čerstvosti je potrebné, aby Spotrebiteľ zaslal fotografiu Osobitného tovaru prostredníctvom e-mailu. 

   

  Článok IX

  Podávanie sťažností a podnetov

   

   1. Spotrebiteľ je oprávnený podávať podnety a sťažnosti písomne, a to prostredníctvom e-mailu na: info@queenkingflowers.sk .
   2. Predávajúci Spotrebiteľa informuje o posúdení podnetu alebo sťažnosti e-mailom zaslaným na e-mail Spotrebiteľa.
   3. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, so sídlom: Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava, tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04.

   

  Článok X

  Alternatívne riešenie sporov

   

  1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, a to prostredníctvom e-mailu zaslaného na: info@queenkingflowers.sk ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Ak Predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 (tridsať) dní od jej odoslania, Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „Subjekt“) podľa Zákona o alternatívnom riešení sporov.
  2. Subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 Zákona o alternatívnom riešení sporov a ich zoznam je zverejnený na stránke Ministerstva hospodárstva SR. https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1. 
  3. Návrh môže Spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona o alternatívnom riešení sporov. 
  4. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná na https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/IP_16_297, resp. https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.    
  5. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi Spotrebiteľom a Predávajúcim, vyplývajúceho z Kúpnej zmluvy alebo súvisiaceho s Kúpnou zmluvou. 

   

  Článok XI

  Záverečné ustanovenia

   

  1. VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1.2.2022 a sú nepretržite zverejnené na webstránke www.queenkingflowers.sk . 
  2. Predávajúci a Kupujúci sa môžu dohodnúť na vylúčení použitia niektorých ustanovení VOP, prípadne na vylúčení VOP ako celku. 
  3. Právne vzťahy neupravené týmito VOP, ktoré vznikli uzavretím Kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom sa spravujú najmä Občianskym zákonníkom a ostatnými súvisiacimi právnymi predpismi. 
  4. Právne vzťahy neupravené týmito VOP, ktoré vznikli uzavretím Kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Odberateľom, sa spravujú najmä Obchodným zákonníkom a ostatnými súvisiacimi právnymi predpismi. 
  5. Kupujúci odoslaním Objednávky potvrdzuje, že sa s týmito VOP, vrátene ich príloh, vopred riadne oboznámil, ich obsahu porozumel, že s nimi bezvýhradne súhlasí a akceptuje ich.
  6. Od týchto VOP je možné sa odchýliť len na základe písomnej dohody Predávajúceho a Kupujúceho.
  7. V prípade, že Predávajúci a Kupujúci uzatvoria písomnú Kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od týchto VOP, budú ustanovenia takejto Kúpnej zmluvy uprednostnené pred VOP.
  8. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto VOP kedykoľvek počas ich platnosti, pričom je povinný vždy zverejniť a aplikovať aktuálne platné znenie VOP. Zmena je účinná zverejnením VOP na webovom sídle Predávajúceho. Nadobudnutím platnosti a účinnosti nových VOP strácajú platnosť a účinnosť pôvodné VOP.